OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z Firmą  F.H.U DARTRANS

Niniejsze warunki są postanowieniami nadrzędnymi nad warunkami jakie Zleceniodawca podaje w swoim zleceniu. Należy je traktować w punktach spornych jako zastrzeżenia do warunków Zleceniodawcy. Brak wniesionych zastrzeżeń należy taktować jako ich akceptację w całości.
1. Potwierdzenie przyjętego przez naszą firmę zlecenia zostaje odesłane do Zleceniodawcy 
    wraz z podaniem danych do kierowcy i numerem rej. pojazdu. 
2. Zleceniodawca ma obowiązek zapoznania się z warunkami współpracy z firmą  F.H.U DARTRANS na stronie internetowej

   www.dartrans.company/uslugi/warunki współpracy
    
    W przypadku braku zgłoszonych zastrzeżeń przez Zleceniodawcę do niniejszych warunków
    w czasie 30 minut od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez naszą firmę uważać  należy, że Zleceniodawca nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń  i będzie je przestrzegał. 
3. W przypadku rezygnacji ze zlecenia przez Zleceniodawcę po 30 minutach od otrzymania    naszego potwierdzenia lub po podstawieniu pojazdu pod załadunek F.H.U DARTRANS
  F.h.U DARTRANS zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości stawki frachtu
    z anulowanego zlecenia przez Zleceniodawcę. 
4. " F.H.U DARTRANS zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przyjętego zlecenia 
    najpóźniej dzień wcześniej niż data załadunku podana w zleceniu. O fakcie rezygnacji 
    poinformuje niezwłocznie Zleceniodawcę. Zleceniodawca zobowiązuje się do wystawienia 
    storno przesłanego zlecenia i nieobciążania firmy  F.H.U DARTRANS" karami 
    umownymi.
5. W przypadku konieczności oczekiwania na załadunek po podanym w zleceniu terminie
    i godzinie lub po podstawieniu pojazdu na załadunek (brak terminów w zleceniu) firma
     F.H.U DARTRANS " wyraża zgodę na 2-godzinny czas oczekiwania kierowcy 
    na załadunek. 
    Po upływie tego czasu zastrzegamy sobie możliwość powrotu pojazdu do miejsca
    siedziby firmy lub innego miejsca kolejnego załadunku bez załadowania zleconego towaru
    a Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy kwoty brutto zleconego zlecenia.
    Pozostawienie kierowcy i pojazdu na dłuższy czas wymagają pisemnej zgodzy naszej firmy. 
    W przypadku zgodzy firmy  F.H.U DARTRANS na postój Zleceniodawca wyraża 
    zgodę na obciążenie go kosztami 100 euro za każdą rozpoczętą dobę postoju.
    W przypadku anulacji zlecenia w momencie gdy nasz pojazd stoi w kodzie załadunku lub 
    czasie krótszym niż 24 godziny do planowanego załadunku Zleceniodawca zobowiązuje się
    zapłacić na rzecz  F.H.U DARTRANS karę umowną w wysokosci kwoty anulowanego 
    zlecenia.
6. W przypadku konieczności oczekiwania na rozładunek po podanym w zleceniu lub inaczej 
    ustalonym terminie i godzinie lub po podstawieniu pojazdu na rozładunek (brak terminów w 
    zleceniu) firma  F.H.U DARTRANS  wyraża zgodę na 1-godzinny czas 
    oczekiwania kierowcy na rozładunek.
    Po upływie tego czasu zastrzegamy sobie możliwość powrotu pojazdu do miejsca siedziby 
    firmy lub innego miejsca kolejnego załadunku bez rozładowania zleconego towaru
    a Zleceniodawca zobowiazuje sie do zapłaty Zleceniobiorcy kwoty brutto zleconego zlecenia.
    Pozostawienie kierowcy i pojazdu na dłuższy czas wymagają pisemnej zgodzy naszej firmy. 
    W przypadku zgodzy firmy F.H.U DARTRANS na postój Zleceniodawca wyraża 
    zgodę na obciążenie go kosztami 100 euro za każdą rozpoczętą godzinę postoju.
    W przypadku gdzy oczekiwanie na rozładunek wiązać się będzie z koniecznością odwołania
    kolejnych przyjętych przez  F.H.U DARTRANS zleceń Zleceniodawca zobowiązuje się
    do zapłaty w ciągu 7 dni na rzecz  F.H.U DARTRANS kary umownej w wysokości 320€ 
    za każde odwołane zlecenie z winy Zleceniodawcy.
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności wagi podanej w zleceniu ze stanem faktycznym firma      F.H.U DARTRANS zastrzega sobie prawo do zabrania ładunku tylko w ilości 
    odpowiadającej zleceniu lub całkowite odmówienie załadunku. W obydwu przypadkach
    Zleceniobiorca obciąża Zleceniodawcę kwotą frachtu podaną w zleceniu. 
8. W przypadku gdy przyjęte przez naszą firmę zlecenie wiązać się będzie z koniecznością 
    poniesienia dodatkowych, niespodziewanych kosztów lub strat powstałych z winy 
    Zleceniodawcy lub jego klienta, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić te koszty w całości.
9. W przypadku gdy podczas realizacji zlecenia zaistnieją okoliczności powstałe z winy    
    Zleceniodawcy uniemożliwiające jego należyte wykonanie lub mogace narazić na
    dodatkowe koszty naszą firmę, zastrzegamy sobie prawo odmowy dalszej realizacji zlecenia
    a Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości stawki frachtu z tego      zlecenia lub pokrycia powstałych dodatkowych kosztów.
10. Wszelkie spory mogące wystąpić w realizacji zlecenia przyjętego przez naszą firmę będzie         rozpatrywał właściwy sąd zgodnie z siedzibą  F.H.U DARTRANS
11. W przypadku niemożności podstawienia przez Zleceniobiorcę pojazdu pod załadunek lub 
      rozładunek w określonym z zleceniu terminie z przyczyn od niego nie zależnych, 
      zobowiązany on jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcę. 
      Zleceniodawca natomiast oświadcza, iż nie będzie dochodził ewentualnych kar umownych
      z tym związanych  zawartych  w zleceniu. W takim przypadku  F.H.U DARTRANS
      zastrzega sobie prawo do anulacji przyjętego zlecenia bez podawania przyczyn
      F.H.U DARTRANS zastrzega sobie również prawo do anulacji przyjętego zlecenia
      na 1 dzień przed planowanym dniem załadunku wg przyjętego wcześniej zlecenia
      a Zlecenidawca oświadcza, że nie będzie dochodził z tego powodu żadnych roszczeń.
12. Zleceniobiorca i Zleceniodawca wspólnie ustalają, iż tylko warunki zawarte w zleceniach 
      Zleceniodawcy oraz Warunki Zleceniobiorcy są wiążącymi dla stron w celu wykonania 
      zleconych przez Zleceniodawcę zleceń z zastrzeżeniem pierwszeństawa Warunków 
      Zleceniobiorcy nad Warunkami Zleceniodawcy.
13. Termin płatności faktur wystawionych przez  F.H.U DARTRANS liczony jest od daty
      odbioru tej faktury. W przypadku wystąpienia błedów na fakturze  F.H.U DARTRANS
      zobowiązuje się poprawić je fakturą korygującą co jednak nie zmienia terminu płatności 
      korygowanej faktury.faktury po terminie zapłaty na mocy z art. 10 ustawy o
      terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U.
     2013 poz. 403). Przysługuje nam Kwota 40 EUR Rekompensata za koszty odzyskiwania należności plus  Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie
     14. W przypadku gdy Zleceniodawca poda błędny adres rozładunku lub załadunku i wiązać się
      to będzie ze znacznym wydłużeniem czynności załadunkowych lub rozładunkowych
      z powodu znalezienia własciwego adresu tych czynności, firma F.H.U DARTRANS
      może zostać zmuszona do odwołania kolejnych przyjętych przez siebie zleceń do realizacji. 
      W takim przypadku Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty w ciągu 7 dni na rzecz
       F.H.U DARTRANS kary umownej w wysokości 320€ za każde odwołane zlecenie
      z winy Zleceniodawcy.
15. W  przypadku konieczności korzystania z usług firm windykacyjnych lub kancelarii
      prawniczych w celu odzyskania należności względem naszej firmy, Zleceniodawca
      lub Dostawca zostanie obciążony tymi kosztami w całości.
16. Zleceniobiorca lub Dostawca wyraża zgodę na obciążenie go każdorazowo kwotą
      100 PLN netto za wysłane do niego wezwania do zapłaty.
17. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli drogowej innej wagi niż podanej
      w dokumentach CMR lub innych niezgodności stanu faktycznego z dokumentami
      wynikajązymi z winy Zleceniodawcy, Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia
      w 100% wszystkich kar nałożonych na naszą firmę w związku z tymi różnicami.
18. W przypadku problemów z realizacją przyjętego zlecenia lub konieczności 
      odzyskiwania swoich należności przez  F.H.U DARTRANS 
      na drodze postępowania sądowego, Zleceniobiorca i Zleceniodawca 
      wzajemnie ustalają. iż sądem właściwym jest Sąd w Nowym Targu
19. W przypadku zlecania przez naszą firmę ładunków do przewiezienia przewoźnikom
      zewnętrznym, zobowiązani są Oni do podstawienia pojazdów zgodnych z parametrami 
      technicznymi zlecenia i w  terminie podanym w mailu ze zleceniem. W przypadku 
      niedotrzymania terminu załadunku lub rozładunku  F.H.U DARTRANS 
      zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w wysokości  wartości 
      zleconego frachtu a zewnętrzny przewoźnik zobowiązuje się tę karę uiścić w terminie 
      podanym na nocie obciążeniowej. W przypadku anulacji zlecenia  F.H.U DARTRANS
      zobowiazuje się do wypłaty na rzecz Zleceniobiorcy kwoty 50€ o ile anulacja nastąpiła z 
      winy  F.H.U DARTRANS W przypadku podstawienia pojazdu, który nie odpowiada 
      warunkom technicznym zlecenia (ładowność lub wymiary) przewoźnik zobowiązuje się do 
      zapłaty kary na rzecz  F.H.U DARTRANS w wysokości kwoty brutto zleconego frachtu.
20. Termin płatności za kursy zlecane przez naszą firmę wynosi 60 dni od daty otrzymania 
      prawidłowo wystawionej faktury lub noty  pod warunkiem dostarczenia jej w ciągu 14 dni
      ( liczonych od dnia rozładowania ładunku ) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 
      oraz 2 potwierdzonych przez odbiorcę dokumentów CMR,  
      innymi wymaganych dokumentów  załączonych  podczas załadunku towaru. Termin płatności wszystkich not wynosi 60 dni od 
      daty ich otrzymania.
      Prawidłowo potwierdzone dokumenty CMR powinny zawierać pieczątkę firmową odbiorcy,
      datę i podpis osoby odbierającej, pieczątkę firmową przewoźnika.
      W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia dokumentów lub towaru płatność będzie
     realizowana w terminie do 120  dni
      
      W przypadku umieszczenia przez odbiorcę na dokumencie CMR uwag o uszkodzonym
      w transporcie ładunku  F.H.U DARTRANS zastrzega sobie prawo do obciążenia
      przewoźnika karą umowną w wysokości do warości przewożonego ładunku a przewoźnik 
      zobowiązuje się tą karę zapłacić w terminie podanym na nocie obciążeniowej.
21. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności na kary nałożone na Przewoźnika z powodu 
      przeładowania auta, braku odpowiednich dokumemtów, pozwoleń i licencji wymaganych
      do przewozów zleconego ładunku. 
22. Firma informuję, iż w przypadku stwierdzenia kontaków 
      Przewoźnika z nadawcą lub odbiorcą ładunku lub innymi klientami firmy 
     F.H.U DARTRANS bez naszej zgody, zostanie nałożona na Przewoźnika kara
      w wysokośći 5000 euro a Przewoźnik zobowiązuje się ją bezwłocznie zapłacić.
23. Faktury za wykonane zlecenia należy wystawiać w miesiącu wykonania zlecenia.Przewoźnik 
      wyraża zgodę na wzajemne kompensaty należności pomiędzy nim
      a firmą  F.H.U DARTRANS Kwoty podane w zleceniach sa kwotami brutto.
24. Firma  F.H.U DARTRANS nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie zlecenia, w którym jest większa waga niż ładowność pojazdu w przypadku gdy Spedytor zlecający wiedział wcześniej o parametrach pojazdu (waga lub wymiary). W przypadku gdy taka okoliczność będzie miała miejsce a załadowca nie załaduje ładunku F.H.U DARTRANS ma prawo do naliczenia kwoty frachtu do wysokości przyjętego zlecenia. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić wystawioną przez F.H.U DARTRANS fakturę lub notę.
     
25. W przypadku nałożenia przez Zleceniodawców na firmę  F.H.U DARTRANS kar finansowych
      wynikłych z niepodstawienia pojazdu pod załadunek spowodowanych przez nieterminową
      dostawę pojazdów przez Dostawcę, Dostawca zobowiązuje się do zapłaty tych kar w całości.
26. W przypadku awarii pojazdów do 24 godzin podstawiamy pojazd zastepczy
     .
27.  F.H.U DARTRANS informuje, że ze względu bezpieczeństwa wszystkie rozmowy
      z pracownikami naszej firmy mogą być rejestrowane. W przypadku braku na to zgody ze 
      strony Zleceniodawców i Zleceniobiorców proponujemy drogę mailową w rozmowach
      z naszą firmą.
28.  F.H.U DARTRANS nie wyaża zgody na wystawianie jakichkolwiek faktur i not bez jej 
      zgody. Faktury i noty wystawione bez zgody  F.H.U DARTRANS będą odsyłane bez 
      księgowania.
29. Udostępnianie pozycji GPS naszych pojazdów jest odpłatne i wynosi 10€ za każdą 
      rozpoczętą dobę.
      W przypadku gdy koniecznoiść udostępnienia pozycji GPS pojazdu wynikia ze zlecenia 
      otrzymanego od Zleceniodawcy to usługa jest niepłatna.

30. F.H.U DARTRANS nie wyaża zgody na cesje wierzytelnosci

 31.dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem przekazanych danych osobowych jest F.H.U DARTRANS z siedzibą w Zaskale, kod pocztowy 34-424 przy ul Bogdana Werona 11 dartrans.company@gmail.com

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy (zlecenia transportowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zrealizowania umowy;

4) dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, upływu czasu na złożenie reklamacji oraz okresu przechowywania wynikającego z przepisów podatkowo księgowych w celu udokumentowania transakcji dochodzenia należności windykacji sprawy sądowe sporne

5) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

                                                                                                                Aktualizacja 27.04/2016